STRONA GŁÓWNA

 
          Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności
           Biuro Prasowe
         Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowichach
         Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


2019-08-12


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach” przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy regionami Unii Europejskiej.

 

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Tarnowskie Góry. Usprawnienie systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej odgrywa decydującą rolę dla odnowy wód powierzchniowych oraz zbiorników wód podziemnych, stanowiących ujęcia wody pitnej dla części aglomeracji śląskiej.

Program inwestycyjny obejmuje następujące cele:

  • rozbudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej
  • zapewnienie zgodnego z normami oczyszczania ścieków
  • zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych powodowanych przez zrzuty ścieków deszczowych i ogólnospławnych.

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia poświęconego gospodarce wodno – ściekowej jest osiągnięcie norm jakościowych zgodnych z przepisami Unii Europejskiej oraz polskimi.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia (POZR) oraz Beneficjentem dotacji z Funduszu Spójności jest Gmina Tarnowskie Góry. Miasto powołało Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) oraz Zespół ds. Realizacji Projektu (JRP). Zakłada się, że koordynacja, nadzór i zarządzanie Projektem będzie realizowane przez MAO i JRP we współpracy ze specjalistami Wydziału Finansowego.

Właścicielem nowowybudowanego majątku będzie Gmina Tarnowskie Góry – Beneficjent środków Funduszu Spójności. Operatorem, po zakończeniu realizacji Projektu, sieci kanalizacyjnych oraz Centralnej Oczyszczalni Ścieków będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach na zasadzie dzierżawy majątku komunalnego.

 

Ze względów organizacyjno – finansowych Projekt został podzielony na dwie Fazy:

  • Faza I – Rozwiązanie gospodarki ściekowej w zlewni oczyszczalni Śródmieście (2009-2012),
  • Faza II – Rozwiązanie gospodarki ściekowej w zlewni oczyszczalni Repty i Leśna (2011 -2015).

2010-11-17